Prosody Logo Greg Kochanski Prosody Logo

Plunkitt of Tammany Hall: A Series of Very Plain Talks on Very Practical Politics William L. Riordon, ISBN: 0451526201.

BACK


[ Papers | kochanski.org | Phonetics Lab | Oxford ] Last Modified Fri Feb 13 19:21:41 2004 Greg Kochanski: [ ]