Prosody Logo Greg Kochanski Prosody Logo

Greg Kochanski Greg Kochanski
Phonetics Laboratory
Oxford University
41 Wellington Square
Oxford OX1 2JF
United Kingdom
+44 1865 270446
gpk@kochanski.org greg.kochanski@phon.ox.ac.uk

[ Papers | kochanski.org | Phonetics Lab | Oxford ] Last Modified Thu Jul 9 22:12:51 2015 Greg Kochanski: [ ]